امروز شنبه 5 خرداد 1397

انتقال ژن به گیاهان

• انتقال ژن های مورد درخواست شما
• توسعه یافته با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
• در هر مرحله ای از رشد که شما مایل باشید
• به هر تعداد لاین که شما مایل باشید
Content

یادآورها