امروز شنبه 5 خرداد 1397

سوالات متداول

برای ارسال سوال اینجا را کلیک کنید


1) آیا کود زیستی فسفاته بارور-2 تاثیری بر بیماری های گیاهی دارد؟
طبق مشاهدات کشاورزان و گزارش کارشناسان کشاورزی در کشور و همچنین منابع متعدد علمی، تاثیر باکتری های موجود در این کود بر کاهش بیماری های ناشی از باکتری ها و قارچ های خاک زی محرز شده است. پژوهش های بیشتر برای اثبات علمی این اثربخشی در حال انجام است.


2) آیا کود زیستی بارور-2 و سموم مختلف علف کش و قارچ کش و.... تاثیری بر یکدیگر دارند؟
خیر، بررسی های متعدد نشان می دهد استفاده از سموم رایج تا 1000 برابر غلیظ تر از مقادیر توصیه شده، اثر منفی بر کود زیستی بارور-2 ندارد.


3) آیا می توان سموم و کود زیستی بارور-2 را همزمان مصرف کرد؟
بلی، لکن به دلیل شوک اسمزی احتمالی وارده به باکتری، توصیه می شود از مخلوط کردن آن با غلظت های بالای سایر کود ها و سموم اجتناب گردد. لذا بهتر است مصرف سایر کود ها و سموم مختلف در مرحله ای جداگانه انجام گیرد.


4) آیا مصرف بیشتر کود بارورـ2 باعث افزایش بیشتر محصول می شود؟
خیر، اما اگر کود زیستی بارورـ2 در دو نوبت به فاصله 30 تا 40 روز استفاده شود، احتمال افزایش بیشتر محصول وجود دارد. در ضمن، مصرف بیشتر بارورـ2 هیچ گونه اثر سویی در پی ندارد، زیرا در صورت ازدیاد باکتری در خاک، این موجودات تجزیه شده و به طبیعت بازمیگردند.

5) آیا کود زیستی بارور-2 بر افزایش کیفیت نیز تاثیر دارد؟
به دلیل جذب متعادل عناصر در حضور کودهای زیستی، تقریبا در تمام موارد کشاورزان شاهد افزایش کیفیت محصول خود بوده اند.


6) آیا مصرف زیادتر کود زیستی بارور-2 اثر سوء بر محصول زراعی دارد؟
خیر، به دلیل ماهیت طبیعی کود های زیستی ، مصرف زیادتر این نوع کود ها هیچ گونه مسمومیت یا اثر سوء نمی تواند داشته باشد.

7) آیا کود زیستی بارورـ2 هیچ گونه اثر سوء بهداشتی ندارد؟
خیر، نتایج آزمایش های متعدد گروه پژوهشی و همچنین نتایج بدست آمده در سراسر جهان هیچ گونه اثر سوء بهداشتی برای باکتری های فرموله شده در این کود زیستی را نشان نمی دهد.
Content

یادآورها