امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد ذرت علوفه ای در استان های مختلف کشور

میانگین برداشت محصول در مزارع ذرت علوفه‌ای در 13 استان کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 51 تن بر هکتار بوده است. در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 1/57 تن بر هکتار رسیده است. در کل، میانگین افزایش محصول با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور-2 برابر 6 تن بر هکتار یا 2/12درصد بوده است.

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد ذرت علوفه ای

ردیف استان تعداد گزارش میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) افزایش محصول (درصد)
1 اصفهان 14 66843 70836 3994 6.5
2 آذربایجان غربی 1 50000 55000 5000 10
3 تهران 24 53258 61476 8218 17
4 خراسان رضوی 11 43458 50235 6777 19.3
5 فارس 3 42333 54167 11833 29.7
6 قم 6 47016 53696 6680 14.3
7 قزوین 1 70000 70000 0 0
8 مرکزی 23 52301 55362 3061 6.8
9 همدان 3 40302 40615 314 0.8
10 یزد 4 87000 93750 6750 7.5
میانگین کل 90 54366 59995 5629 12

 
Content

یادآورها