امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد پنبه دراستان های مختلف کشور

نتایج 127 گزارش‌جمع‌آوری شده از استان‌های مختلف کشور نشان داد که به طور کلی، میانگین برداشت محصول در مزارع پنبه کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 2726 کیلوگرم بر هکتار بوده، در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 2966 کیلوگرم بر هکتار رسیده است. به‌ این ترتیب، میانگین افزایش محصول در اثر مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برابر 240 کیلوگرم بر هکتار (8.8درصد) بوده است.

 

تاثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد پنبه در استان‌های مختلف کشور

ردیف

استان

تعداد گزارش

میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار)

میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار)

میزان افزایش محصول (کیلوگرم)

افزایش محصول (درصد)

1

اصفهان

3

6069

6859

790

3/13

2

اردبیل

14

2236

2489

254

1/11

3

آذربایجان شرقی

8

3300

3725

425

12.9

4

تهران

3

4553

5377

823

17.5

5

خراسان جنوبی

7

1776

1951

176

12.1

6

خراسان شمالی

1

5340

5960

620

11.6

7

فارس

2

3850

4200

350

9.3

8

قم

1

2200

2500

300

13.6

9

مازندران

17

2109

2422

313

18.9

10

مرکزی

71

2691

2848

157

6.1

میانگین کل

127

2674

2916

242

9.8

 
Content

یادآورها