امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد کلزا دراستان های مختلف کشور

گزارش‌های جمع آوری شده از 96 مزرعه آزمایشی در 18 استان کشور حاکی از این است که میانگین برداشت کلزا با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 2593 کیلوگرم بر هکتار می باشد، در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 2802 کیلوگرم بر هکتار رسیده است. در کل، میانگین افزایش برداشت محصول برابر 209 کیلوگرم بر هکتار یا 9.7 درصد بوده است.

 

 

تاثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد کلزا در استان‌های مختلف کشور

ردیف استان تعداد گزارش میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول  (کیلوگرم ) افزایش محصول (درصد)
1 آذربایجان غربی 3 2492 2654 162 6.6
2 ایلام 1 1050 1250 200 19
3 خراسان رضوی 1 1000 1000 0 0
4 اردبیل 4 3875 4175 300 7.8
5 کردستان 1 3000 3300 300 10
6 کرمان 1 1500 1800 300 20
7 کهگیلویه و بویراحمد 1 2300 2600 300 13
8 گیلان 1 700 991 291 41.6
9 خراسان شمالی 7 2757 2957 200 14.9
10 خوزستان 5 1874 2050 176 9.8
11 سیستان وبلوچستان 6 2117 2239 122 5.7
12 فارس 23 3359 3543 183 5.7
13 کرمانشاه 8 3721 3899 178 4.3
14 گلستان 2 2398 2720 323 14.2
15 لرستان 6 1908 2046 138 8.1
16 مازندران 21 1896 2147 252 13.1
17 مرکزی 2 1775 2250 475 20
18 هرمزگان 3 2492 2654 162 6.6
میانگین کل 96 2593 2802 209 9.7

 
Content

یادآورها