امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد مرکبات در استان های مختلف کشور

بر اساس نتایج اخذ شده از  3باغ مورد آزمایش، علاوه بر جایگزینی کود شیمیایی فسفاته، به طور متوسط مصرف کود زیستی بارور-2 باعث افزایش عملکرد به میزان  16667کیلوگرم در هکتار  یا 41.3 درصد شده است. میانگین برداشت محصول با مصرف کود زیستی بارور-2، 57333 کیلوگرم در هکتار بوده است.

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد مرکبات

ردیف

نام محصول

نام شهرستان

عملکرد در باغ شاهد (کیلوگرم بر هکتار)

عملکرد در باغ بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار)

میزان افزایش محصول (کیلوگرم)

افزایش محصول (درصد)

1

پرتقال

نور

37000

52000

15000

40.5

2

مرکبات

جهرم

40000

60000

20000

50

3

مرکبات

جهرم

45000

60000

15000

33.3

میانگین

40667

57333

16667

41.3

 
Content

یادآورها