امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد درختان پسته در استان های مختلف کشور

بر اساس نتایج اخذ شده از  6 باغ مورد آزمایش، علاوه بر جایگزینی کود شیمیایی فسفاته، به طور متوسط مصرف کود زیستی بارور-2 باعث افزایش عملکرد به میزان  284 کیلوگرم در هکتار  یا 12 درصد شده است. بالاترین برداشت محصول با مصرف کود زیستی بارور-2، 10570 کیلوگرم در هکتار بوده است.

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد پسته

 

ردیف

 

نام استان

 

نام رقم

نحوه مصرف بارور-2

عملکرد در مزرعه شاهد ( کیلوگرم بر هکتار )

عملکرد در مزرعه بارور2 ( کیلوگرم بر هکتار )

میزان افزایش محصول ( کیلوگرم)

افزایش محصول (درصد)

1

سمنان

اکبری

سرک

945

1190

245

25.9

2

یزد

فندوقی

چالکود

600

750

150

25

3

مرکزی

-

چالکود

-

-

-

10

4

خراسان رضوی

بادامی

سرک

8750

9203

453

5.2

5

خراسان رضوی

بادامی

سرک

10000

10570

570

5.7

6

کرمان

فندوقی

چالکود

1800

1800

0

0

میانگین کشوری

4419

4703

284

12.3

 

 
Content

یادآورها