امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد گندم آبی و دیم دراستان های مختلف کشور

 بر اساس 1604 گزارش جمع آوری شده از 25 استان کشور، میانگین برداشت محصول در مزارع گندم آبی کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 4556 کیلوگرم بر هکتار بوده است اما با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 4950 کیلوگرم بر هکتار رسیده است. در کل، میانگین افزایش محصول بر اثر استفاده از کود زیستی فسفاته بارور-2 برابر 404 کیلوگرم بر هکتار یا 10.2 درصد بوده است.

بر اساس 135 گزارش ارسالی از 12 استان کشور، میانگین برداشت گندم دیم با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 2345 کیلوگرم در هکتار بوده در حالیکه با استفاده از کود زیستی بارور- 2 میانگین برداشت گندم دیم  2655 کیلوگرم در هکتار بوده است. میانگین افزایش عملکرد در گندم دیم با استفاده از کود زیستی بارور-2، 310 کیلوگرم در هکتار بوده است که برابر با 6/15 درصد می باشد.

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد گندم آبی

ردیف استان تعداد گزارش میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) افزایش محصول (درصد)
1 آذربایجان غربی 271 4753 5238 485 11.3
2 آذربایجان شرقی 61 4375 5088 713 19.5
3 ایلام 3 3900 4177 277 7.1
4 اصفهان 40 5697 5859 163 3
5 اردبیل 8 3888 4263 314 7.3
6 تهران 5 4980 6440 1460 26.3
7 چهار محال و بختیاری 203 4755 5170 415 10.4
8 خراسان جنوبی 76 2764 3255 491 21.9
9 خراسان رضوی 36 4974 5539 565 12
10 خراسان شمالی 30 5084 5611 528 11.6
11 خوزستان 25 4540 4989 450 10.2
12 سمنان 18 4759 5088 329 7.1
13 سیستان و بلوچستان 8 2559 2710 151 6
14 فارس 302 5092 5428 336 8
15 قزوین 3 5667 6333 667 12.2
16 قم 20 5325 5417 92 2
17 کردستان 14 5017 6121 1105 21.9
18 کرمان 15 4207 5123 917 24.3
19 کرمانشاه 69 4387 4618 230 5.9
20 گلستان 42 3568 3922 354 9.9
21 لرستان 9 6578 7008 430 8.5
22 مازندران 65 3562 3820 258 7.7
23 همدان 10 5180 5375 195 5.2
24 مرکزی 123 4785 5148 363 7.7
25 یزد 148 3724 4049 325 8.7
میانگین کل 1604 4556 4950 404 10.2

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد گندم دیم

ردیف استان تعداد گزارش میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) افزایش محصول (درصد)
1 ایلام 1 1720 1800.0 80 4.7
2 چهار محال و بختیاری 18 1655 1841.7 187 18.5
3 خراسان جنوبی 9 2700 3753.3 1053 24.6
4 خراسان شمالی 3 2600 3100.0 500 21.6
5 خوزستان 4 2875 3587.5 713 29.3
6 فارس 2 4400 5100.0 700 14.1
7 کردستان 13 2184 2592.3 408 22.4
8 کرمانشاه 15 1707 1827.3 121 8.9
9 گلستان 22 3500 3800.0 300 8.6
10 لرستان 1 412 530.0 118 28.6
11 مازندران 33 2213 2443.0 230 12.4
12 مرکزی 14 1298 1417.9 120 10.2
میانگین کل 135 2345 2655 310 15.6

 

 

 
Content

یادآورها