امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد ذرت دانه ای در استان های مختلف کشور

با توجه به نتایج  گزارش های ‌جمع آوری شده از 14 استان کشور، میانگین برداشت محصول در مزارع ذرت دانه ای با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 7232 کیلوگرم بر هکتار بوده است. در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 8299 کیلوگرم بر هکتار رسیده است. به این ترتیب، میانگین افزایش محصول در اثر مصرف کود زیستی فسفاته باورر-2 برابر 1067 کیلوگرم بر هکتار یا 4/16 درصد بوده است.

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد ذرت دانه ای

ردیف استان تعداد گزارش میانگین عملکرد در مزرعه شاهد  (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2  (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) افزایش محصول (درصد)
1 ایلام 15 4387 5420 1033 24.6
2 آذربایجان شرقی 12 6200 8500 2300 37
3 تهران 1 9750 10250 500 5.1
4 خوزستان 33 7317 7880 563 8.2
5 فارس 11 7942 9600 1658 21.8
6 قزوین 4 10550 11750 1200 11.6
7 کرمان 1 7000 8000 1000 12.5
8 کرمانشاه 14 8410 9408 998 11.9
9 کهگیلویه و بویراحمد 2 9100 9850 750 7.8
10 لرستان 5 9230 9769 540 6.3
11 مازندران 1 8264 8724 460 5.3
12 مرکزی 1 7800 8000 200 2.6
13 همدان 3 8383 8450 67 0.6
14 یزد 9 6522 8111 1589 25.7
میانگین کل 112 7232 8299 1067 16.4

 
Content

یادآورها