امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد سیب زمینی در استان های مختلف کشور

گزارش‌های جمع آوری شده از 84 مزرعه آزمایشی در 12 استان مختلف کشور نشان می دهند که به طور کلی، میانگین برداشت محصول در مزارع سیب زمینی کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 28.95 تن بر هکتار بوده است. در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 32.68 تن بر هکتار رسیده است. به این ترتیب، میانگین افزایش محصول در اثر مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برابر 3726 کیلوگرم بر هکتار یا 14 درصد بوده است.

تاثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد سیب‌زمینی در استان‌های مختلف کشور

ردیف استان تعداد گزارش میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) افزایش محصول (درصد)
1 آذربایجان شرقی 8 27505 32704 4963 18.2
2 آذربایجان غربی 1 23000 24150 1150 5
3 اردبیل 6 27167 30500 3333 12.8
4 اصفهان 5 32700 37300 4600 15.5
5 خوزستان 4 13500 14600 1100 8.3
6 چهارمحال و بختیاری 10 30100 31475 1375 5
7 فارس 2 29500 35500 6000 22.9
8 کرمانشاه 1 24000 28000 4000 16.7
9 کردستان 4 30000 37000 7000 23.3
10 مازندران 1 12800 18800 6000 46.9
11 مرکزی 36 29567 33494 3928 13.5
12 همدان 6 37967 40917 2950 8.3
میانگین کل 84 28959 32685 3726 14

 
Content

یادآورها