امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد چغندر قند دراستان های مختلف کشور

گزارش‌های جمع آوری شده از 44 مزرعه از 9 استان نشان دادند که به طور کلی، میانگین برداشت محصول در مزارع چغندرقند کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 36.1 تن بر هکتار بوده است. در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 41.2 تن بر هکتار رسیده است. به این ترتیب، میانگین افزایش محصول در اثر مصرف کود زیستی فسفاته باورر-2 برابر 5130 کیلوگرم بر هکتار یا 18.5 درصد بوده است.

 

تاثیر کود زیستی بارور-2 بر عملکرد چغندرقند در استان‌های مختلف کشور

 

ردیف

 

استان

 

تعداد گزارش

میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار)

میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار)

میزان افزایش محصول (کیلوگرم)

افزایش محصول (درصد)

1

اردبیل

3

43333

48333

5000

11.7

2

اصفهان

3

37277

41700

4423

11.7

3

آذربایجان غربی

2

63500

77500

14000

24.3

4

چهارمحال و بختیاری

2

23500

24650

1150

5.6

5

خراسان جنوبی

9

18600

21688

3088

15.5

6

خراسان رضوی

8

55228

60028

4800

8.7

7

کرمانشاه

9

30444

36222

5778

19

8

مرکزی

7

35614

41893

6279

18.2

9

همدان

1

43000

48000

5000

11.6

میانگین کل

44

36167

41297

5130

14.7

 
Content

یادآورها