امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد برنج دراستان های مختلف کشور

بررسی نتایج گزارش‌های جمع آوری شده از 209 شالیزار در 11 استان نشان داد که میانگین برداشت محصول در شالیزارهای کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 4808 کیلوگرم بر هکتار بوده، در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 5251 کیلوگرم بر هکتار رسیده است. در کل، میانگین افزایش محصول برابر 443 کیلوگرم بر هکتار و 11 درصد بوده است.

 

تاثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد برنج در استان‌های مختلف کشور

ردیف

استان

تعداد گزارش

میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار)

میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار)

میزان افزایش محصول (کیلوگرم)

افزایش محصول (درصد)

1

اصفهان

7

5452

5776

324

6.09

2

ایلام

8

4396

5669

1274

33.24

3

آذربایجان شرقی

14

6993

7990

997

14.23

4

چهارمحال و بختیاری

20

3048

3313

265

8.68

5

خوزستان

25

3883

4196

313

11.95

6

فارس

14

4849

5402

553

12.99

7

کهگیلویه و بویراحمد

11

5200

5948

748

13.58

8

گیلان

36

4124

4443

319

8.66

9

گلستان

22

5139

5557

418

8.31

10

لرستان

1

2800

3000

200

7.14

11

مازندران

51

5611

5929

318

8.12

میانگین

209

4808

5251

443

11

 
Content

یادآورها