امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد حبوبات دراستان های مختلف کشور

گزارش‌‌‌ها‌ی جمع‌آوری شده از 111 مزرعه از 7 استان کشور نشان داد که میانگین برداشت محصول در مزارع حبوبات کشور با استفاده از کود شیمیایی فسفاته 2527 کیلوگرم بر هکتار بوده، در حالی که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برداشت محصول به 2793 کیلوگرم بر هکتار رسیده است. در کل، میانگین افزایش محصول برابر 269 کیلوگرم بر هکتار و 13.7 درصد بوده است.

 

تاثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد حبوبات در استان‌های مختلف کشور

 

ردیف

 

استان

تعداد گزارش

میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (کیلوگرم بر هکتار)

میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار)

میزان افزایش محصول (کیلوگرم)

افزایش محصول (درصد)

1

تهران

2

1022

1678

656

63.4

2

چهارمحال و بختیاری

31

2585

2815

230

10.7

3

لرستان

8

2425

2900

475

22.6

4

مرکزی

54

3037

3302

265

9.3

5

زنجان

1

2550

2800

250

9.8

6

کرمانشاه

14

705

879

174

25.4

7

کردستان

1

380

440

60

15.8

میانگین کل کشور

111

2527

2793

269

13.7

 
Content

یادآورها