امروز شنبه 5 خرداد 1397

درخواست نمایندگی

خواهشمند است مدارک ذیل را جهت همکاری به این شرکت ارسال نمایید.

1- تصویر مدرک تحصیلی
2- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه فروشگاه
3- تصویر فیش تلفن ثابت و همراه
4- تصویر پروانه فعالیت
5- نامه درخواست نمایندگی به همراه شرح سوابق‌فعالیت
6- تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی (در صورت شخصیت حقوقی)
7- یک قطعه عکس 4*3
Content

یادآورها