امروز شنبه 5 خرداد 1397

مقالات

مقالات چاپ شده در منابع علمی داخلی

1. بررسی تاثیر کود زیستی بارور-2 بر عملکرد گندم- حمیده حسین زاده، محمد علی ملبوبی، ابوالقاسم محمدی- 138۴- خلاصه مقالات اولین همایش و جشنواره ملی تولید محصولات سالم و توسعه پایدار کشاورزی، تبریز.

2. کود زیستی فسفاته بارور- 2 یک فناوری نو برای افزایش عملکرد گیاه چغندرقند- مریم رادکیش ساکی، حمیده حسین زاده، حمید مدنی، پیمان کشاورز، شهابی، محمد علی ملبوبی- 1386- خبرنامه مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، سال هجدهم، شمارة 196.

3. جداسازی باکتری‌های حل‌کننده فسفات متحمل به نمک، pH‌ های مختلف و گرما از خاک‌های ایران- ملبوبی محمدعلی، اولیاء پرویز، ساروخانی الهه، بهبهانی ماندانا، دلجو علی، مدنی حمید، رادکیش ساکی مریم، حسین زاده حمیده- 1386- خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

4. بررسی تاثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (SC704)- سید ابوالفضل موسوی جنگلی، بهزاد ثانی، مظفر شریفی، زهره حسینی نژاد- 1384- مجله دانش کشاورزی ایران، جلد ۲، شماره ۱.

5. بررسی اثر کود زیستی فسفاته و مقادیر متفاوت کود فسفره بر عملکرد و اجزای عکلکرد گندم- محمد میرزایی حیدری- 1386- مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران.

6. اثر تلقیح میکوریزایی و باکتیهای حل کنندة فسفر بر میزان مصرف فسفر و رشد نیشکر- مهران الهامی‌فرد- 1386- مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران.

7. اثر کود زیستی فسفاته بارور-2 توام با محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر تجمع ماده خشک و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (S.C.704)- خاتون یوسفی- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

8. تاثیر کابرد تلفیقی کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر جذب فسفر و نیتروژن در کلزا در شرایط آب و خاک شور- جعفر تکافویان- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

9. بررسی تاثیر استفاده از منابع و مقادیر مختلف مصرف فسفر در عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در زراعت ذرت (Zea mays L.)- محمدعلی توحیدی نیا- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

10. مطالعة اثر سطوح مختلف تلقیح با کود زیستی حل کننده فسفات برخی صفات گیاه شوید Anethum graveolens L. درمنطقة رودهن- الهام توکلی دینانی- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

11. بررسی تاثیر سیستم های تغذیه‌ای شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد- مریم احمدی‌فرد- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

12. کاربرد فسفر بیولوژیک و مقایسه آن با فسفر شیمیایی بر خصوصیات کمی آفتابگردان در منطقة اراک- مرتضی مرادی- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

13. بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه، تحت رژیمهای مختلف آبیاری- مجید پور یوسف- 1389- یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

14. تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی ویژگی‌های اگرومورفولوژیک و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk)- مجید پوریوسف- 1389- مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد سوم، شماره دوم، 21-1

15. اثر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه چالدران. زینال قاسم خانلو، علی نصر اله زاده اصل، اسماعیل علیزاده و نواب حاجی حسنی اصل – 1388 – مجله پژوهش در علوم زراعی – سال اول شماره 3

16. تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.). سعیده رحیم زاده ، یوسف سهرابی ، غلامرضا حیدری، علیرضا پیرزاد. 1390. جلد 25 ، شماره 3، 335- 345.

17. تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور- 2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی(Matricaria recutita L.) . میثم علیجانی، مجید امینی دهقی، محمد علی ملبوبی، منصور زاهدی و سید علی محمد مدرس ثانوی. فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.1390. جلد 27 ، شمارة  3، صفحة  450- 457

18. بررسی تأثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری های محرک رشد روی جذب K ،P ، N و عملکرد دانه در لوبیا (Phaseolus  vulgaris L ). نرگس دقیقیان، داوود حبیب، حمید مدنی و نورعلی ساجدی. پنجمین ھمایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 1389

19. مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور-2 ، باکتری رایزویبوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمید رضا اصغری. 1391. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

20. مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور-2 ، باکتری رایزویبوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر بر برخی صفات رشدی سویا. سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمید رضا اصغری. 1391. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی.

21. بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتریهای حل‌کننده فسفات. محمدرضا ساریخانی، ناصر علی‌اصغرزاد، محمدعلی ملبوبی. 1391. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.

22. تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگ یهای زراعی زعفران تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره (Crocus sativus L.). حسنعلی نقدی بادی، حشمت امیدی، علی گلزاد، حسین ترابی، محمد حسین فتوکیان. فصلنامه گیاهان دارویی. سال دهم، دوره چهارم، شماره چهلم، پاییز  1390.

23. تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده فسفات (بارور-2) بر میزان جذب فسفر و عملکرد در گیاه گندم در منطقه بهبهان. زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع.  ششمین ھمایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 1390.

24. بررسی اثر مقادیر مختلف کود  شیمیایی سوپر فسفات تریپل کود بیولوژیک فسفاته بارور-2 بر عملکرد و اجزای عملکردگندم لاین 15-79 D در منطقه بهبهان. زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع.  ششمین ھمایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 1390. 

25. بررسی اثر کاربرد کود کمپوست پسماندهای آلی و کود بیولوژیک بارور-2 در  سه مرحله رشد بر برخی ویژگیهای گل آهار رقم (Zinnia elegans cv., dreamland). آرزو سعیدزاده، مسعود زاده باقری، بهنام بهروزنام. ششمین ھمایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 1390. 

26. تاثیر خاکدهی و کود زیستی فسفاته بارور-2 توام با محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد سیب زمینی. النا عیوضلو، علی نصرالله زاده اصل . محمد ضعیفی زاده. مجله پژوهش در علوم زراعی. سال سوم، شماره 10، زمستان 89.

27. تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، قسقر و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین Zea mays var saccharata. مژگان ملکی نارگ موسی و حمید رضا بلوچی. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی، جلد نوزدهم، شماره چهارم، 1391.

28. تاثیر کود بیولوژیک فسفر بارور-2 و سوپر فسفات تریپل بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر در یونجه یکساله گونه اسکولاتا (Medicago scutellata, cv. Robinson). مهدی افراسیابی، مجید امینی دهقی و سید علی محمد مدرس ثانوی. مجله دانش زراعت، سال چهارم، شماره 4، 1390.

29. ارزیابی کاربرد باکتری‌های محرک رشد (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه. سیده حدیثه بهاری ساروی و همت الله پیردشتی. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. جلد 10، شماره 4، زمستان 1391.

 

مقالات چاپ شده در منابع علمی خارجی


1. Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere, Mohammad Ali Malboobi, World J Microbiol Biotechnol, 25:1479–1484, 2009.

2. Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates, Mohammad Ali Malboobi, World J Microbiol Biotechnol, 25:1471–1477, 2009.

3. Comparison of biological and chemical phosphorus fertilizers on rapeseed yield in Iran, hamid Madani, The Proceedings of the International Plant Nutrition Colloquium XVI, 2009.

4. Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on Yield and Yield Components of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.var. Kimia), Arezoo Khalili, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 3 (5): 697-702, 2008.

5. Effect of Different Soil Fertilizing Systems (Chemical, Organic and Integrated) and Barvar Phosphate Biofertilizer (BPB) on Seed Yield, Essence Content and P Concentration in Black Cumin ( Nigella Sativa L.), Asghar Rahimi, Majid Puryousef, 4th World Congress on Conservation Agriculture, 2009.

6. Effect of Different Soil Fertilizing Systems on Seed and Mucilage Yield and Seed Phosphate Content of Isabgol (Plantago ovata Forsk), Majid Puryousef, Asian Journal of Plant Science 6 (7): 1088-1092, 2007.

7. Functional screening of phosphate-encoding genes from bacterial sources, Mohammad Reza Sarikhani, Iranian Journal of BIOTECHNOLOGY, Vol. 8, No. 4, Page: 275-279, 2010.

8. Phosphate Biofertilizer, Row Spacing and Plant Density Effects on Corn (Zea maysL.) Yield and Weed Growth. Gholam Reza Mohammadi, Mohammad Eghbal Ghobadi, Saeed Sheikheh-Poor. American Journal of Plant Sciences, 3: 425-429, 2012.

9. Influence of phosphate bio-fertilizer on quantity and quality features of marigold (Tagetes erecta L.). Davood Hashemabadi, Fatemeh Zaredost, Maryam Barari Ziyabari, Mohammad Zarchini, Behzad Kaviani, Maryam Jadid Solimandarabi, Ali Mohammadi Torkashvand, Somayeh Zarchini. Australian Journal of Crop Science, 6(6): 1101-1109, 2012.

10. Effects of Barvar Phosphate biofertilizer (BPB) and different soil fertilizing treatments on yield, yield components and mineral nutrient content of Isabgol (Plantago ovata Forsk). Majid Pouryousef, Majid Pouryousef, Majid Pouryousef, Farhad Jabbari and Asghar Rahimi. Modern Technologies in Agriculture vol 4, No 1, 2010.

11. DIRECT SCREENING FOR ACID PHOSPHATASE PRODUCTION ON BCIP-AGAR PLATESON. Donna M. Gibson ~, Alice A. Christen, and Edward J. Mullaney. 1988, Biotechnology Techniques, Vol 2, No 1, 63-68.

12. Effect of Biofertilizer Application on Growth Parameters of Spathiphyllum illusion. Seydeh Khadije Abbasniayzare,  Shahram Sedaghathoor and  Mohammad Naghi Padasht Dahkaei. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 12 (5): 669-673, 2012.

13. Biological and Chemical Phosphorus Fertilizers Effect on Yield and P Accumulation in Rapeseed (Brassica napus L.). Hamid MADANI, Mohammad Ali MALBOOBI, Kioomars BAKHSHKELARESTAGHI, Agnieszka STOKLOSA.. Not Bot Horti Agrobo, 2011, 40(2): 210-214.

14. Biological effects of fertilizer treatments on growth, yield and yield components of black cumin. Mahdi Faravani, Soheila Koorepaz, Barat ali Gholami, Yaser Zare. Herba Polonica Journal. Vol. 58 (4), 2012.

15. Effects of Biofertilizer Application on Yield, Yield Components and Essential Oil in Fennel (Foeniculum vulgare Mill.). M. Amini Dehghi, H. Ramazani and Kivan Agahia. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses. PETRA – JORDAN. 3-4 November, 2010. (Abstract).

16. Effect of Chemical, Manure and Biological Fertilizers on Yield and Essential Oil of Satureja hortensis L. Farahani Ebrahim, Melikyan Andreas, Naderi Bourjerdi  Ghallam Rza, and Rafeii Zahra. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses. PETRA – JORDAN. 3-4 November, 2010. (Abstract).

17. Effects of Different Levels of Phosphorous and One level of Nitrogen Fertilizer and Biological Phosphorous Fertilizer (BARVAR2) on Yield, Yield Components and Essential oil of Matricaria recutita. Maysam Alijani and Majid Amini De haghi. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses. PETRA – JORDAN. 3-4 November, 2010. (Abstract).

18. Survey Simple Correlation, Yield and Yield Components of (Cucurbita Pepo Var. Styrica) Influenced by Treatments Different Bio–Fertilizer. Roghiyeh Aghaee Okhchelar and Reza amirnia. Life Science Journal, Vol. 9(3), 2012.

19. Effects of phosphate bio-fertilizer, organic manure and chemical fertilizers on yield, yield components and seed capabilities of isabgol (Plantago ovate). Abdolshakoor Raissi, Mohammad Galavi, Mahmood Ramroudi, Sayed Roholla Mousavi and Mohammad-Navaz Rasoulizadeh. Intl J Agri Crop Sci. Vol., 4 (24), 1821-1826, 2012.

20. Study on replacement probability of biofertilizer with chemical fertilizer in bread wheat  (Triticum astivumL). Seyed Morteza Azimzadeh and Seyed Javad Azimzadeh. Advances in Environmental Biology, 6(10): 2602-2610, 2012.

21. Evaluation of Phophorus and Zinc Concentration in Oil and Confectionary Sunflower Plant Parts in Modified Fertilization.
Content

یادآورها