امروز شنبه 5 خرداد 1397

پایان نامه ها

1. پایان نامه دکترا با موضوع: بررسی تاثیر سیستم های حاصلخیزی خاک (ارگانیک و شیمیایی) بر روی محتوای عناصر، عملکرد و موسیلاژ اسفرزه تحت رژیم های مختلف آبیاری- مجید پوریوسف- ۱۳۸۶- دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

2. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مقایسه اثرات کود زیستی بارور-2 بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا در استان گیلان- حسین کاظمی پشت مساری- 1385- دانشگاه مازندران.


3. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی کارائی استفاده از کود های زیستی فسفاته در مقایسه با کودهای معدنی فسفاته در دو رقم سورگوم شوگر گریز (Sugar graze) و جامبو (Jumbo) تحت شرایط شوری- آرش انوشه- 1385- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.


4. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی اثر کم آبیاری و کود فسفرشمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و خصوصیات بذر سورگوم دانه‌ای رقم کیمیا- آرزو خلیلی- 1385- دانشکده کشاورزی لرستان.


5. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: ارزیابی اثرات کود زیستی فسفاته و مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم رقم جامبو در تراکم‌های مختلف بوته در منطقه ساوه- مرتضی رحیم زاده ابیازنی- 1385- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.


6. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مقایسه کارایی فسفر بیولوژیک شیمیایی در زراعت آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اراک- مرتضی مرادی- 1388- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.


7. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: تاثیر کود بیولوژیک و فسفره بر گره بندی و درصد نیتروژن پیکره گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد یونجه یکساله اسکوتلاتا- مهدی افراسیابی- 1387- دانشگاه شاهد، دانشکده علوم کشاورزی.


8. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تاثیر کودهای زیستی حل کننده فسفات بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی شوید Anethum graveolens- الهام توکلی دینانی- 1388- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.


9. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعه واکنش هیبرید های مختلف ذرت ( Zea maize L. ) نسبت به منابع کودی فسفر بیولوژیک و شیمیایی در شرایط اقلیمی اراک- ابوالفضل غلامی مهرآبادی- 1387- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.


10. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعة سودمندی نسبی استفاده از منابع و مقادیر مختلف مصرف فسفر در زراعت ذرت ( Zea maize L. )- محمدعلی توحیدی‌نیا- 1388- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.


11. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تاثیر تلقیح کود زیستی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد محصول عدس دیم- داود اصغر زاده- 1378- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه.

12. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: تاثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر ویژگی های کمی و کیفی گل آهار رقم (Zinnia dreamland) - آرزو سعید زاده - 1390 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
Content

یادآورها