امروز شنبه 30 دی 1396

تاییدیه ها

  • گواهی ثبت اختراع کود زیستی فسفاته بارور-2
  • گواهی تولید انحصاری کود زیستی فسفاته بارور-2 توسط شرکت زیست فناور سبز
  • گواهی اعطای چهارمین جایزه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
     Content

یادآورها