امروز شنبه 5 خرداد 1397

شماره حساب‌های شرکت زیست فناور سبز

 

حساب بانک کشاورزی- 388101097- شعبه صفائیه قم- به نام شرکت زیست فناور سبز


حساب سیبا بانک ملی-0101554336002 - به نام شرکت زیست فناور سبز


حساب جام بانک ملت- 500255/83- به نام شرکت زیست فناور سبز
Content

یادآورها