امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد زعفران

نتایج مصرف کود زیستی بارور-2 در مزارع زعفران نشان داد که با جایگزینی نیمی از کود شیمایی فسفاته با کود زیستی بارور-2، به طور میانگین 14 درصد افزایش عملکرد به دست آمد.

 

نتایج تاثیر کود زیستی بارور-2 بر عملکرد زعفران

ردیف

استان

شهرستان

میانگین عملکرد در مزرعه شاهد (گرم در هکتار ) میانگین عملکرد در مزرعه تحت تیمار بارور2 (گرم در هکتار) میزان افزایش محصول (گرم) افزایش محصول (درصد)
1 خراسان رضوی نیشابور 3400 4000 600 18
2 خراسان رضوی نیشابور 3500 3620 120 3
3 خراسان رضوی تربت حیدریه-زاوه 5600 7000 140 25
4 خراسان جنوبی فردوس 5000 5500 500 10
میانگین کل 3115 3455 340 14

 
Content

یادآورها