امروز شنبه 5 خرداد 1397

تاثیرکود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد صیفی جات

 

نتایج تاثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد صیفی جات

نام محصول تعداد گزارش عملکرد مزرعه شاهد (کیلوگرم در هکتار) عملکرد در مزرعه تیمار (کیلوگرم در هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) میزان افزایش (درصد)
پیاز 7 42364 55167 12803 95.8
خیار 3 22000 25500 3500 18.2
خربزه 2 24500 30000 5500 26.7
کدو آجیلی 3 683 916 233 45.3
کدو قلمی 1 50000 60000 10000 20
گوجه فرنگی 57 45270 55628 10358 21.4
طالبی 1 20000 30000 10000 50
کلم 1 36700 44800 8100 22
هندوانه 9 14198 18847 4649 20.3
میانگین کشوری 84 28413 35651 7238 35.52

 
Content

یادآورها