امروز شنبه 5 خرداد 1397

ماموریت

  • فروش محصولات شرکت با استراتژی ارتباط با مشتری.
  • گسترش شبکه توزیع مویرگی شرکت تا مرز پوشش دادن تمام اراضی باغی و زراعی کشور با ارزیابی و انتخاب نمایندگان فعال در سطوح مختلف استانی و شهرستانی...
  • گسترش بازار جهانی فروش محصولات زیستی.
  • ثبت سفارشات نمایندگان و ارسال سریع محصول.Content

یادآورها