امروز شنبه 5 خرداد 1397

ماموریت

  • گسترش و ترویج روز افزون استفاده از فناوری های زیستی در کشاورزی.
  • آموزش مروجین جهت اطلاع رسانی همگانی در زمینة بیوتکنولوژی.
  • برگزاری دوره های آموزشی، مدرسه در مزرعه، همایش‌ها و گرد‌ همایی‌های علمی در زمینة بیوتکنولوژی.
     Content

یادآورها