امروز شنبه 5 خرداد 1397

واحد تحقیق و توسعه

آدرس: تهران - کیلومتر 15 بزرگراه تهران-کرج - بلوار پژوهش - پژوهشکده ملی مهندسی ‍ژنتیک و زیست فناوری - مرکز فناوری رشد

کدپستی: 1417863171

تلفن: 44580445-021

نمابر: 88972547-021
Content

یادآورها