امروز شنبه 5 خرداد 1397

نتایج

نتایج حاصل از به‌کار گیری کود زیستی فسفاته بارور-2 ویژه زراعت:
واحد پشتیبانی و پایش شرکت زیست فناور سبز طی 6 سال تلاش برای ترغیب کشاورزان در جهت استفاده صحیح کودهای زیستی، با جمع آوری گزارش‌های رسیده از کشاورزان و نهادهای دولتی، این اطلاعات تدوین شده را به اطلاع عموم می‌رساند:

  

نتایج کشوری تاثیر کود زیستی بارور-2 بر عملکرد محصولات زراعی
نام محصول تعداد استان تعداد گزارش

میانگین عملکرد در

مزرعه شاهد  

(کیلوگرم بر هکتار)

میانگین عملکرد در

مزرعه بارور-2  

(کیلوگرم بر هکتار)

میزان افزایش

محصول(کیلوگرم)

میانگین افزایش

محصول (درصد)

گندم آبی 25 1643 4611 5090 404 10/2
گندم دیم 6 135 2345 2655 310 15/6
جو آبی و دیم 4 10 4111 4604 493 14/6
ذرت دانه ای 14 112 7205 8220 1016 16/4
ذرت علوفه ای 13 90 51059 57117 6058 12/2
سیب زمینی 12 81 28791 32247 3457 12/4
پنبه 10 132 2674 2916 242 9/8
چغندر قند 9 45 35732 40919 5187 14/7
حبوبات 5 108 2529 2794 266 14
یونجه 8 18 5969 7334 1364 30/1
برنج 6 81 4733 5454 562 12/9
کلزا 17 95 2547 2746 199 9/7
زعفران 3 4 3115 3455 340 14
صیفی جات 3 84 28413 35651 35/5
سایر محصولات  4 15 2238 2541 14
میانگین کل کشوری - 2946 7581 8605  - 12/5

 
Content

یادآورها