امروز شنبه 5 خرداد 1397

نتایج

 

نتایج حاصل از به‌کار گیری کود زیستی فسفاته بارور-2 ویژه درختان:
واحد پشتیبانی و پایش شرکت زیست فناور سبز طی 6 سال تلاش برای ترغیب باغداران در جهت استفاده صحیح کودهای زیستی، با جمع آوری گزارش‌های رسیده از باغداران و نهادهای دولتی، این اطلاعات تدوین شده را به اطلاع عموم می‌رساند:

  

نتایج تاثیر کود زیستی بارور-2 بر عملکرد درختان بدون پسته و مرکبات

ردیف نام محصول نام شهرستان

عملکرد در باغ شاهد  (کیلوگرم بر هکتار)

عملکرد در باغ بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) درصد افزایش محصول 
1 گیلاس مرند 300 400 100 3.3
2 انار تفت 18500 23000 4500 24.3
3 انگور خرم آباد 15400 17300 1900 12.3
4 انگور کرمانشاه 1700 2200 500 29.4
5 انگور مروست 30000 32000 2000 6.7
6 انگور  تاکستان 5000 7000 2000 40
7 خرما سراوان 15800 17500 1700 10.8
8 خرما خرمشهر 26 32 6 23.1
9 خرما آبادان 77.5 91.5 14 18.1
10 زرد آلو هادی شهر 2500 4000 1500 60
11 زرد آلو مرند 3000 5000 2000 66.7
12 سیب دماوند 16000 24000 8000 50
13 سیب مرند 3000 3500 500 16.7
14 سیب مرند 2500 3000 500 20
15 سیب  سربندان 30000 30000 0 0
16 سیب خوی 15000 16800 1800 12
17 گوجه درختی مرند 200 300 100 50
18 گیلاس مرند 200 350 150 75
19 هلو کرمانشاه 7000 10000 3000 42.9
20 هلو تبریز 4000 5500 1500 37.5
میانگین -  - - 29.4

 

 
 

 
Content

یادآورها