امروز شنبه 5 خرداد 1397

نتایج

 نتایج حاصل از به‌کار گیری کود زیستی فسفاته بارور-2 ویژه درختان پسته:
واحد پشتیبانی و پایش شرکت زیست فناور سبز طی 6 سال تلاش برای ترغیب باغداران در جهت استفاده‌ صحیح کودهای زیستی، با جمع آوری گزارش‌های رسیده از باغداران و نهادهای دولتی، این اطلاعات تدوین شده را به اطلاع عموم می‌رساند:

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد درختان پسته

ردیف نام شهرستان نام رقم عملکرد در باغ شاهد (کیلوگرم بر هکتار) عملکرد در باغ بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) درصد افزایش محصول
1 زرند  فندوقی  1800 1800 0 0
2 مروست   فندوقی 600 750 150 25
3  زرندیه کله قوچی  - - 10
4 فیض آباد  بادامی  8750 9203 453 5.2
5 فیض آباد  بادامی  10000 10570 570 5.7
6 شاهرود  اکبری  945 1190 245 25.9
میانگین کشوری  4419 4703 284 12.4

 

 
Content

یادآورها