امروز شنبه 5 خرداد 1397

نتایج

 نتایج حاصل از به‌کار گیری کود زیستی فسفاته بارور-2 ویژه مرکبات:
واحد پشتیبانی و پایش شرکت زیست فناور سبز طی 6 سال تلاش برای ترغیب باغداران در جهت استفاده صحیح کودهای زیستی، با جمع آوری گزارش‌های رسیده از باغداران و نهادهای دولتی، این اطلاعات تدوین شده را به اطلاع عموم می‌رساند:

 

نتایج تأثیر کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد مرکبات

ردیف نام محصول نام شهرستان عملکرد در باغ شاهد (کیلوگرم بر هکتار) عملکرد در باغ بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) درصد افزایش محصول
1 پرتقال نور 37000 52000 15000 40.5
2 مرکبات جهرم 40000 60000 20000 50
3 مرکبات جهرم 45000 60000 15000 33.3
میانگین 40667 57333 16667 41.3

 

 
Content

یادآورها