امروز شنبه 5 خرداد 1397

نتایج

نتایج حاصل از به‌کار گیری کود زیستی فسفاته بارور-2 ویژه سویا:
واحد پشتیبانی و پایش شرکت زیست فناور سبز طی 6 سال تلاش برای ترغیب کشاورزان در جهت استفاده‌ صحیح کودهای زیستی، با جمع آوری گزارش‌های رسیده از کشاورزان و نهادهای دولتی، این اطلاعات تدوین شده را به اطلاع عموم می‌رساند:

 

 

نتایج تاثیر کود زیستی بارور-2 بر عملکرد سویا
ردیف نام استان  تعداد گزارش نحوه مصرف میانگین عملکرد در مزرعه تیماز (کیلوگرم بر هکتار) میانگین عملکرد در مزرعه بارور-2 (کیلوگرم بر هکتار) میزان افزایش محصول (کیلوگرم) میانگین افزایش محصول (درصد)
1 زنجان 1 سرک 1771 1787 16 0.9
2 فارس 1 بذرمال 3330 3550 220 6.6
3 گلستان 7 بذرمال 2736 3029 293 11.6
4 لرستان 4 سرک 2427 2812 385 13.8
5 مازنداران 30 بذرمال 2390 2708 318 14.2
میانگین 43 - 2768 2457 311 13.2

 
Content

یادآورها