امروز شنبه 5 خرداد 1397

معرفی کود زیستی ازتوبارور-1

کود زیستی ازتوبارور-1 یک فناوری نوین و جایگزین سالم و موثر کودهای شیمیایی ازته (اوره) است. باکتری‌های مفید این کود زیستی همیار با گیاه بوده و در ناحیه ریزوسفری اطراف ریشه به تثبیت ازت به صورت آمونیاک می‌پردازند. برای تولید این کود زیستی، سویه‌های مختلف باکتریایی از نظر میزان احیای نیترات و بقا در غلظت‌های مختلف نمک (تا 7 درصد)، در دماهای بالا (تا 45 درجه) و pH های مختلف (از 4 تا 10) مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از آن با شناسایی سویه‌های برتر اقدام به آزمایش‌های تکمیلی همچون شناسایی مولکولی جنس و گونه آنها گردید. این کود به صورت پودری و در بسته های 100 گرمی ارائه می شود که به صورت پایه و سرک در حداقل دو نوبت مصرف می‌گردد.

مادة موثره و میزان آن:
باکتری های موجود در این محصول  از جنس ازتوباکتر  می‌باشد که به میزان CFU/gr  108 - 10به صورت پودری در بسته های 100 گرمی ارائه می شود. هر بسته آن قادر است جایگزین 70 تا 100 کیلوگرم کود شیمیایی ازته در هر بار مصرف شود.

 

خرید اینترنتی
 

 
 
 Content

یادآورها