امروز شنبه 5 خرداد 1397

روش های مصرف

روش‌های مصرف کود زیستی ازته ازتوبارور-1 همانند کود زیستی بارور-2 می‌باشد. همچنین می‌توانید این دو کود زیستی را تواماً برای تامین ازت و فسفر گیاه استفاده نمایید.

نکات مهم:

1. کود زیستی ازتوبارور-1 را به صورت بذرمال و سرک مصرف کنید و در هر بار مصرف، کود شیمـیایی ازته (کود سفید) پایه و سرک را بـه نصـف کاهش داده و هر بسته 100 گرمی ازتو بارور-1 را جایگزین 70 تا 100 کیلوگرم آن کنید.

2. پس از باز کردن بسته‌های کود زیستی ازتو بارور-1، ترجیحا ظرف 24 ساعت آن ‌را مصرف شود.
3. این کود را نباید با سموم و کودهای شیمیایی مخلوط کرد، اما مصرف آنها به طور جداگانه مانعی ندارد.
4. برای انبارداری، این کود زیستی را در دمای 4 تا 35 درجه نگهداری کرده و از تابش مستقیم آفتاب دور نگهدارید.
Content

یادآورها